103 Rådgivende Ingeniørselskab gennemfører en vibrationsmåling og vibrationsovervågning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Vi måler og analyserer måledata og vurderer vibrationsniveauer i henhold til gældende normer og miljøbestemmelser.

103 Rådgivende ingeniører arbejder ud fra gældende normer og vejledninger


  • DIN 4150, Teil 3
  • Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997.

Den mest anvendte norm er den tyske norm DIN 4150, Teil 3, som omhandler bygningsskadelige vibrationer på bygværker. Denne norm bygger på et meget stort statistisk materiale, som ligger til grund for de vejledende grænseværdier, der defineres i den.

103 Rådgivende Ingeniørselskab udfører også vibrationsmålinger i forbindelse med genepåvirkninger.

Undgå følgeskader


Sideløbende med vibrationsmålinger er der også mulighed for at overvåge støjen fra bygge- eller anlægsarbejder.

Vibrationer fra bygge- og anlægsaktiviteter kan være kilde til, at nabobygninger udsættes for kraftige og ødelæggende vibrationspåvirkninger.

Ved hjælp af vibrationsmålinger kan vi overvåge, hvor kraftige vibrationspåvirkningerne fra anlægsarbejdet er og dermed sikre, at vibrationsniveauerne ligger inden for de vejledende grænseværdier.

Vibrationsmåling sikrer derfor, at vibrationsniveauerne ikke er til gene for omgivelserne og ikke giver følgeskader på nabobebyggelser.

Vibrationspåvirkninger ved anlægsarbejder kan medføre stor risiko for skader, f.eks. i form af revner, sætninger m.m.
Disse skader kan lede til krav om erstatning. Vibrationsovervågning kan derfor være en rigtig god løsning.

Vibrationsovervågning i forbindelse med anlægsarbejder sikrer en tidlig indsats mod skader. Det er som regel bedre og billigere at forebygge og undgå skader end at udbedre dem bagefter.

I mange situationer er der derfor god grund til at være opmærksom på at overvåge bygningsvibrationerne, nogle eksempler er:

  • Ramning af pæle eller spunsjern
  • Nedbrydning
  • Sprængning
  • Mejsling
  • Vibrering
  • Boring
  • Anvendelse af tungt entreprenørmateriel
  • Jernbaner, trafikanlæg, mv.
Vibrationsmåling 103.dk

Vær opmærksom på grænseværdierne


Vibrationer kan komme fra f.eks. nærliggende byggeprojekter. Vibrationer kan være skadelige for både arbejdere og omkringliggende bygninger, derfor er det vigtigt som bygherre at have styr på de vejledende grænseværdier for byggerelaterede vibrationer, og at de bliver overholdt. Man kan holde øje med at vibrationerne ikke overstiger de fastsatte grænseværdier (DIN 4150, Teil 3),ved at få opsat en vibrationsmåler. Her kan man holde styr på at vibrationerne ikke er til gene for omgivelserne.

Grænseværdierne i normen er fastsat ved at samle store mængder empiriske data og DIN 4150, Teil 3 deler bygninger op i tre kategorier som kan tåle forskellig påvirkning:

Vibrationsmåling

Få advarsel om overskridelse af grænseværdier som sms


Vi tilbyder vibrationsmålinger med Sigicom’s INFRA-system, som er et komplet målesystem – fra sensorer til webpræsentation og rapportering. INFRA-systemet gør det nemt at udføre avancerede vibrationsmålinger.

INFRA Net, vibrationsmåling

Enheden tilsluttes via et mobilt netværk til internettet og sender automatisk data fra vibrationsovervågningen til en online database. Udvalgte modtagere, såsom byggeledere og maskinoperatører, kan via SMS send til deres mobiltelefoner få øjeblikkelig information fra vibrationsovervågningen om overskridelse af de definerede grænseværdier. INFRA-systemet giver også mulighed for et gæste-login, så man kan følge påvirkningen med vibrationer over tid.

På baggrund af vibrationsmåling kan vi vurdere de tekniske og økonomiske muligheder for at reducere vibrationsbelastningen. Vi afdækker overskridelser af vibrationsniveauer og finder de kilder, der kan og skal dæmpes, så vejledende grænseværdier kan overholdes, eller foreslår forebyggende vibrationsdæmpende tiltag.

I forbindelse med vibrationsovervågning udføres der ofte også fotoregistrering af udsatte bygværker før og efter anlægsarbejderne.

Du kan læse mere om hvilke andre kompetencer vi har inden for byggeri på vores hjemmeside www.103.dk